Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Zajęcia rewalidacyjne

W naszej szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego, umiarkowanego i znacznego. 

Rewalidacja (łac. re – znów, valius – mocny) jest to całokształt podejmowanych i usystematyzowanych działań, mających na celu przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu (również intelektualnie) możliwie pełnej sprawności. Jest to proces edukacyjny, terapeutyczny i wychowawczy z zaplanowanymi celami, uwzględniającymi wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną. 

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

 1. maksymalne usprawnianie tych wszystkich funkcji fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone,
 2. optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i zniekształceń, 
 3. kompensowanie, czyli wyrównanie przez zastępowanie,
 4. dynamizowanie rozwoju – stymulowanie.

Cele oddziaływań rewalidacyjnych:

 1. uzupełnianie braków w wiedzy szkolnej,
 2. usprawnianie ruchowe i manualne,
 3. rozwijanie i usprawnianie funkcji  psychoemocjonalnych,
 4. rozwijanie sfery społecznej i komunikacji,
 5. wspomaganie rozwoju umiejętności szkolnych,
 6. rozwijanie i korekta sprawności werbalnych,
 7. rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
 8. rozwijanie samodzielności i zaradności życiowej.

W ZSS realizowane są następujące zajęcia rewalidacyjne:

 1. zajęcia glottodydaktyki,
 2. zajęcia korekcyjno-usprawniające umiejętność czytania, pisania i liczenia,
 3. zajęcia stymulujące rozwój psychofizyczny,
 4. zajęcia programami multimedialnymi,
 5. zajęcia kształtowania komunikacji społecznej,
 6. zajęcia korekty wad postawy,
 7. zajęcia muzyki  z rytmiką,
 8. zajęcia korekty wad wymowy,
 9. zajęcia audio-psycho-lingwistyczne metodą A. Tomatisa,
 10. zajęcia integracji sensorycznej SI,
 11. zajęcia taneczne z elementami kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
 12. zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z języka polskiego,
 13. zajęcia kształtujące umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
 14. zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki,
 15. zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z języka niemieckiego,
 16. zajęcia kształtujące umiejętności techniczne,
 17. zajęcia rozwijające samodzielność i zaradność życiową,
 18. zajęcia usprawniania technik szkolnych.