Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Wizja

  • pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako szkoła nowoczesna, bezpieczna, przyjazna oraz wiodąca w kształceniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniająca im wszechstronny rozwój zgodnie z osobistymi potrzebami  i możliwościami,
  • zmierzamy do wykształcenia i wychowania młodego pokolenia przygotowanego do życia w rodzinie, środowisku lokalnym, w miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym szanowaniu  wartości kultur Europy i świata,
  • zapewniamy pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów poprzez rozwijanie indywidualnych możliwości, umiejętności i postaw w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym i moralnym,
  • przygotowujemy ucznia do jak największej samodzielności i zaradności w społeczeństwie,
  • zapewniamy spójność oddziaływań wychowawczo-rewalidacyjnych realizowanych we współpracy z rodziną, instytucjami wspierającymi wychowanie i środowiskiem lokalnym,
  • stanowimy centrum rewalidacyjne, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i rehabi-litacyjne przystosowane do indywidualnych potrzeb uczniów,
  • podejmujemy działania (indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnym poszanowaniu i akceptacji) umożliwiające uczniom odkrywanie świata w sposób wieloaspektowy i twórczy.