Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Podniesienie jakości edukacji SPS

W Szkole Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie od listopada 2017 r. do sierpnia 2019 r. realizowany jest projekt pod nazwą "PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI SPS STARGARD".

Projekt został przygotowany przez Fundację „Milon” we współpracy z SPS Stargard i uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt, którego celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych.

Projekt zakłada podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy poprzez doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy, pracownię matematyczno-przyrodniczą, sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie rozpoznawania i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione książki, gry i inne pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane podczas dodatkowych zajęć realizowanych w ramach projektu na terenie szkoły.

dr Wanda Nowicka, dyrektor SPS