Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Misja

Naszą misją i celem jest przygotowanie ucznia do życia w integracji ze społeczeństwem.

Realizujemy to poprzez:

  • osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju ucznia w dostępnym mu zakresie,
  • nauczenie zaradności, umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie,
  • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej,
  • wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, higieny i bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
  • kształtowanie korzystnych społecznie cech osobowości,
  • przygotowanie do wyboru zawodu zgodnie z predyspozycjami i możliwościami,
  • przygotowanie do pracy zawodowej  w warunkach chronionych,
  • uzyskanie niezależności od innych osób w życiu codziennym,
  • nauczenie korzystania z różnorodnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu,
  • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

Kształcimy uczniów radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i postępujemy tak, by w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój.

Logo szkoły - wyciągnięte ku sobie dłonie, złączone liną miłości i laurem dobroci - obrazuje naszą misję.