Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło Turystyczno-Krajoznawcze

Koło Turystyczno-Krajoznawcze zostało reaktywowane w październiku 2014 roku. Jego członkami są uczniowie preferujący wspólne wędrówki oraz poznawanie i zwiedzanie ciekawych obiektów miasta i regionu, które posiadają walory historyczne i przyrodnicze. W tym celu organizujemy rajdy piesze oraz tematyczne wycieczki po Stargardzie i okolicach. Uczniowie uczą się również orientacji w terenie oraz nabywają umiejętności posługiwania się mapą i kompasem.

Aktywność i ruch podczas wycieczek i rajdów spełnia bardzo ważną funkcję: jest częścią zdrowego trybu życia. Wspólne wędrówki sprzyjają też zaspokajaniu potrzeb społecznych młodzieży, a także potrzeby przynależności do grupy. Uczestnictwo w zajęciach sprzyja rozwojowi komunikacji społecznej i promuje zachowania koleżeńskie. Uczestnicy Koła Turystyczno-Krajoznawczego uczą się odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz nabierają poczucia tożsamości z własnym miastem i regionem. Ważnym elementem zajęć jest także nazywanie i wyjaśnianie zjawisk, które zachodzą w środowisku przyrodniczym.

Rajdy odbywają się raz w miesiącu, uczniowie wykonują również gazetkę ścienną w sali 27.

Cele działalności koła:
•    nabywanie wiedzy o regionie,
•    rozwijanie postaw patriotycznych,
•    rozwijanie zamiłowania do turystyki i czynnego wypoczynku,
•    propagowanie wysiłku fizycznego,
•    rozwijanie zdolności obserwacyjnych,
•    propagowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
•    ukierunkowanie na konieczność ochrony środowiska naturalnego,
•    kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole,
•    kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.

Opiekunami KTK są mgr Monika Winterfeld i mgr Marzena Kamińska.