Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło Muzealne

Celami ogólnymi zajęć szkolnego Koła Muzealnego jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań patriotycznych oraz historycznych wśród uczniów ze szczególnym uwzględnieniem historii najbliższego regionu. Dzięki temu wpaja się  uczniom się ciekawość poznawczą, aktywną postawę wobec rzeczywistości oraz poszanowanie podstawowych wartości i tradycji kraju i miasta.

Cele ogólne będą realizowane za pomocą celów szczegółowych:

  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
  • kształtowanie więzi z krajem,
  • kształtowanie świadomości obywatelskiej: postawy patriotycznej,
  • wpajanie szacunku i przywiązywania do tradycji oraz historii własnego narodu, jego osiągnięć, kultury i języka  ojczystego, a także do ludzi, którzy go zamieszkują,
  • kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się mapami, atlasami, planami miast,
  • zrozumienie związków między przeszłością a teraźniejszością.

Tematyka zajęć Koła Muzealnego związana jest z historią Stargardu i regionu. W ramach spotkań organizowane są wycieczki, uczniowie zapoznają się z historią herbu i pochodzeniem nazwy miasta oraz uczestniczą w wielu zadaniach rozwijających ich zainteresowania.

Opiekunami KM są: mgr Marta Jakubiak-Buczma i mgr Anna Gryczka.