Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Wolontariat

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Wolontariat rozwija postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań i w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Cele wolontariatu:

  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii i tolerancji,
  • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni,
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
  • możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń,
  • rozwijanie zainteresowań,
  • zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

Dla uczniów naszej szkoły od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:30 - 17:30 odbywają się zajęcia kulinarne, sportowe i komputerowe, w czasie których wolontariuszami jest młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego Alicja Hawryszków, Aleksandra Kowalczyk, Patrycja Niemierza i Mikołaj Dawiskiba, a także uczennice z Gimnazjum nr 3 Agata Hirniak i Magdalena Malinowska.

Opiekunem wolotariatu jest mgr Wanda Kiniorska.