Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Szkoła Promująca Zdrowie

 

 

 

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - nauczyciele i uczniowie - podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Nadrzędnym celem SzPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

  • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
  • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
  • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
  • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
  • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
  • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
  • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Przed nami wytężona praca. Liczymy na to, że nasze wspólne działania zostaną pozytywnie ocenione i otrzymamy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Dlatego pragniemy zachęcić Was Drodzy nauczyciele, uczniowie i rodzice do współpracy w realizacji postawionych zadań. Nasze hasło brzmi: ZDROWSZE ŻYWIENIE - LEPSZE MYŚLENIE!

[mgr Anna Wiśniewska]


Dlaczego przystępujemy do programu Szkoła Promująca Zdrowie?

Misją szkoły jest tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej; przygotowanie uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem; przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia. Warunkiem ich optymalnego rozwoju jest zdrowie we wszystkich jego aspektach: fizycznym, psychicznym, duchowym oraz społecznym. Zatrudnieni w szkole nauczyciele podejmują wiele działań mających na celu spełnienie tych wymagań. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie ma nierzadko fizycznie chore również ciało. W niezdrowym ciele zamieszkuje jednak często zdrowa dusza, piękny człowiek, który ma prawo wymagać od nas wszystkich pomocy nie tylko w aspekcie zapewnienia zdrowia fizycznego, ale zadbania o jego piękno duchowe. Każdy z nas, dorosłych, ma obowiązek pochylić się nad dzieckiem, zadbać o jego pełny rozwój.


Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

Anna Wiśniewska - koordynator
Ewa Ściesińska - wicedyrektor
Celina Grochala - pedagog
Elżbieta Boczar - psycholog
Bożena Olejnik - kierownik administracji
Czesława Sikorska - pielęgniarka
Jolanta Kielan - nauczycielka
Anna Margas - nauczycielka
Monika Bubacz - nauczycielka
Anna Gryczka - nauczycielka
Agnieszka Maćkowiak - nauczycielka


Poradnik programu Szkoły Promującej Zdrowie [pdf]