Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Procedury bezpieczeństwa

Procedury organizacji opieki, zasady higieny, zasady czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Cele: 
- zapobieganie zakażeniom,
- minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem,
- ujednolicenie zasad postępowania oraz podniesienie jakości wykonywanych czynności. 
 
Zasady organizacji pracy w szkole:
1. W szkole mogą przebywać tylko osoby zdrowie, nie objęte kwarantanną lub izolacją, zarówno dzieci jak i dorośli (bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). 
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych z zachowaniem następujących zasad:
- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
- dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
- dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
- opiekunowie są zobowiązani przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
3. Należy unikać powierzania opieki nad uczniami osobie z grupy ryzyka. 
4. W miarę możliwości należy podjąć taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć w ogrodzie) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 
5. Uczniowie klas 1, 1a, 2b-3b, 2, ZA, ZEa i ZI wchodzą do szkoły wejściem A od sali gimnastycznej. Klasy 3, 4a, ZA1, ZA2, ZB, ZB1, ZC, ZDa, ZG, ZH, ZJ i ZK wchodzą wejściem głównym. Klasy 5, 6, 6a, 6b, 7a-8, ZF, ZE wchodzą wejściem C przy sali gimnastycznej. Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych XA, XB, XC do szkoły wchodzą od ul. Klasztornej. Uczestnicy zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do szkoły wchodzą wejściem wskazanym przez nauczyciela.
6. Nauczyciele przychodzą do poszczególnych sal lekcyjnych na określone zajęcia, podczas gdy uczniowie - w miarę możliwości - nie zmieniają sal zajęć. 
7. Kontakty między klasami ogranicza się do niezbędnego minimum. 
8. W każdej grupie liczba dzieci odpowiada zasadzie 1,5 m odległości od innej osoby w wyznaczonej sali. 
9. Uczniowie korzystają w sali lekcyjnej z ograniczonej liczby przedmiotów i sprzętów:
a) przedmioty i sprzęty dydaktyczne ogranicza się tylko do tych, które łatwo można dezynfekować, 
b) uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych w toku zajęć przedmiotów i zabawek. 
10. Wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów i uczniów o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole oraz przyczynach ich wprowadzenia (odnotowuje to w dzienniku zajęć).
11. Osoby dorosłe (rodzice, opiekunowie i personel) przebywające na terenie szkoły zachowują między sobą dystans społeczny. 
12. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren placówki są zobowiązane skorzystać z płynu dezynfekującego (zgodnie z instrukcją) oraz zakrywać usta i nos. 
13. Uczniowie używają płynów dezynfekujących obowiązkowo po przyjściu do szkoły. Przed jedzeniem i po powrocie z ewentualnego wyjścia poza teren budynku oraz po skorzystaniu z toalety uczniowie myją ręce wodą z mydłem. 
14. Uczniowie mogą przybywać w ogrodzie szkolnym podczas przerwy.
15. Zajęcia w szkole prowadzone są od godziny 7:45 do godziny 16:15 .
16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych:
a) do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzone zostały zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii, 
b) środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem opiekuna, 
c) świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), szczególnie przed przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 
17. Rodzice zapoznają się z procedurami i zasadami organizacji opieki w szkole, wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka okazującego objawy choroby (infekcja dróg oddechowych) oraz zobowiązują się do ich przestrzegania składając czytelny podpis w dzienniku.
 
Zasady organizacji posiłku w szkole: 
1. Szkoła nie prowadzi stołówki. Posiłki dostarczane są przez catering. Spożywane obiadu odbywa się na świetlicy szkolnej.
2. Pracownik firmy cateringowej po obiedzie dezynfekuje stoły.
3. Uczniowie klas młodszych, zespołów edukacyjno-terapeutycznych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych spożywają drugie śniadanie przyniesione z domu w sali,  w której prowadzone są zajęcia, zgodnie z zasadami higieny. 
4. Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wymagający podania posiłku będą karmieni przez nauczycieli prowadzących zajęcia.
 
Zasady pracy szkoły:
1. Nauczyciel prowadzący lekcje często wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia. Jeżeli istnieje taka możliwość rekomenduje się stałe pozostawienie otwartego jednego z okien. 
2. Dyrekcja szkoły zapewnia środki ochrony dla pracowników szkoły: rękawiczki, maseczki/przyłbice. 
3. Uczniowie noszą maseczki w trakcie przerw w miarę swych możliwości.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w domu ucznia przestrzegają te same procedury, które obowiązują w szkole.
5. W przypadku infekcji górnych dróg oddechowych ucznia lub członka rodziny, rodzic powiadamia szkołę (telefonuje do sekretariatu). Zajęcia prowadzone w domu są wówczas odwołane. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji dyrektora.
 
Zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni: 
1. Pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny.
2. Pracownicy zakładają maseczki/przyłbice, gdy: 
- wykonują czynności, przy których nie można zachować bezpiecznej odległości, np. w czasie dyżurów,
- przy wykonywaniu dezynfekcji pomieszczeń i obiektów,
- w kontakcie z rodzicami.
3. W pomieszczeniach szkoły umieszcza się instrukcję prawidłowego mycia/dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczki ochronnych oraz rękawiczek. 
4. Sprzątanie i dezynfekcja szkoły są monitorowane przez dyrektora. 
5. Pracownicy obsługi zapoznają się z zasadami poprawnego sprzątania (stanowiące załącznik numer 2) i przyjmują je do realizacji własnoręcznym podpisem. Prowadzą też rejestr wykonanych czynności na planie czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni szkoły (stanowiący załącznik numer 3). 
6. Sprzątanie/dezynfekcja sal lekcyjnych i ciągów komunikacyjnych odbywa się codziennie po zakończonych zajęciach.
7. Sprzątanie/dezynfekcję toalety wykonuje się na bieżąco, kilka razy w ciągu dnia, zgodnie  z planem czyszczenia i dezynfekcji toalety (stanowiącym załącznik nr 4). 
8. Osoba sprzątająca ma obowiązek pracy w rękawiczkach i maseczce. W czasie sprzątania nie może nosić biżuterii.
9. Roztwory użytkowe preparatów dezynfekcyjnych przygotowywać należy w wyznaczonym przez dyrektora szkoły do tego celu pomieszczeniu, ze sprawnie działającą wentylacją. Osoby przygotowujące roztwory powinny stosować sprzęt ochrony osobistej: rękawice, fartuch, okulary. Nie wolno mieszać preparatów dezynfekcyjnych z detergentami - wyjątek stanowią gotowe preparaty zawierające detergenty i preparaty dezynfekujące. 
10. Wszystkie środki do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych.
11. Sprzątać należy zawsze „na mokro”. Do mycia powierzchni używać ciepłej wody i detergentu we właściwym stężeniu (zgodnie z zaleceniem producenta). 
12. Jeżeli mopy i ścierki są wielokrotnego użytku, to w czasie sprzątania muszą być często zmieniane. 
13. Sprzątanie należy rozpoczynać od mycia powierzchni pionowych (ściany) i mniej zabrudzonych, często zmieniając wodę. 
 
Procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
1. W pomieszczeniach szkoły umieszcza się informację z numerami telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie.
2. Dyrektor szkoły wyznacza salę pełniącą funkcję izolatki (gabinet pielęgniarki szkolnej) dla osoby chorej lub podejrzewanej o zakażenie koronawirusem. 
3. Każdy pracownik na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia na stronie www.gis.gov.pl 
4. W przypadku, gdy personel zaobserwuje u siebie niepokojące objawy, niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, pozostaje w domu i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Stargardzie. 
5. W przypadku, gdy w czasie prowadzenia zajęć zachoruje nauczyciel/opiekun grupy, natychmiast informuje o tym dyrektora szkoły i przechodzi do izolatki. Dyrektor szkoły wyznacza zastępcę, powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Stargardzie i postępuje zgodnie z jej instrukcjami. 
6. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy symptomy chorobowe lub symptomy wskazujące na zarażenie koronawirusem u dziecka (złe samopoczucie, senność, gorączka, kaszel) należy: 
a. odizolować dziecko od pozostałej części grupy w bezpiecznej odległości, 
b. niezwłocznie poinformować (telefonicznie) dyrektora o zaistniałej sytuacji, 
c. przejąć opiekę nad dzieckiem przez pielęgniarkę szkolną, odpowiednio zabezpieczoną (maseczka/przyłbica, fartuch, płyn dezynfekcyjny), która przeprowadza dziecko do sali izolacji, zabezpiecza siebie i dziecko, przeprowadza konieczne zabiegi higieniczne oraz czeka do przybycia rodzica i odpowiednich służb, 
d. poinformować telefonicznie rodzica/prawnego opiekuna o zaistniałej sytuacji, 
e. przewietrzyć salę lekcyjną i przeprowadzić uczniów do wyznaczonej przez dyrektora sali zastępczej, 
f. przeprowadzić dezynfekcję sali lekcyjnej, w której przebywało dziecko, 
g. poinformować organ prowadzący szkołę oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Stargardzie i postępować zgodnie z jej instrukcjami. 
7. W sytuacji wątpliwej dyrektor szkoły konsultuje i stosuje się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie.
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba zakażona i zalecić stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, które  dostępne są na stronach: www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 
mgr Ewa Ściesińska
dyrektor szkoły
 
Stargard, 1.09.2020 r.